ایران جهش

ایران جهش

22
کالا
45
بازدید صفحه
41
مشتری

بشـر از سـالیان دور در صـدد انتقـال سـیالات بـه خصـوص آب بـوده است، این تلاش منجـر بـه اختـراع اولیـن ماشـین صنعتـی بـه منظور انتقـال آب توسـط ارشـمیدس در چنـد هـزار سـال قبـل، شـد. امـروزه کاربرد پمپ‌هـا در صنایـع مختلـف ماننـد آب، بـرق و صنایـع فرآیندی اهمیت به سـزایی دارد. هـدف از تهیـه ایـن مجموعـه، ارائـه نـکات اساسـی عملکـرد پمپهـای عمودی و بوستر پمپ با استفاده از پمپ‌های عمودی اسـت. نکات مربوط به طراحی و ساخت پمپ‌های عمودی به صورت خلاصه در این مجموعه آورده شده است. بـا توجـه بـه اهمیـت صرفـه جویـی انـرژی الکتریکی در صنعت که از مشخصه‌های اصلی استفاده از پمپ‌های عمودی است.ایـران جهـش به عنوان نخسـتین سـازنده پمپ‌های طرح GROUDFOS طبقاتی در ایران، از سال 1359هجری شمسی شروع  شـروع بـه فعالیـت کرد. ایـن واحـد صنعتـی بـا بهره‌گیری از تـوان بـالای فنی کارشناسـان و مهندسـان دلسـوز ایرانی با پیشـرفته‌ترین دستگاه‌های صنعتی و سابقه طولانی در ارائه خدمات و نگهداری الکتروپمپ‌هایGROUNDFOS  توانسـته اسـت محصـولات خـود را مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانی و قابـل رقابـت بـا محصـولات مشـابه خارجی، با قیمت بسـیار مناسـب در داخـل کشـور طراحـی و تولیـد کند.


 

 

دریافت کاتالوگ شرکت
تهران
ارسال پیام
محصولات شرکت
پمپ مدل CP3/180k
پمپ مدل CP3/180k
20155000 تومان 0 %
20,155,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/200k
پمپ مدل CP8/200k
35350000 تومان 0 %
35,350,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/180k
پمپ مدل CP8/180k
28460000 تومان 0 %
28,460,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/160k
پمپ مدل CP8/160k
26460000 تومان 0 %
26,460,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/140k
پمپ مدل CP8/140k
24380000 تومان 0 %
24,380,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/120k
پمپ مدل CP8/120k
22380000 تومان 0 %
22,380,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/100k
پمپ مدل CP8/100k
19130000 تومان 0 %
19,130,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/80k
پمپ مدل CP8/80k
16830000 تومان 0 %
16,830,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/60k
پمپ مدل CP8/60k
13200000 تومان 0 %
13,200,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/40k
پمپ مدل CP8/40k
10570000 تومان 0 %
10,570,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/30k
پمپ مدل CP8/30k
9390000 تومان 0 %
9,390,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/200k
پمپ مدل CP3/200k
21305000 تومان 0 %
21,305,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/160k
پمپ مدل CP3/160k
16400000 تومان 0 %
16,400,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/140k
پمپ مدل CP3/140k
14180000 تومان 0 %
14,180,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/120k
پمپ مدل CP3/120k
12470000 تومان 0 %
12,470,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/100k
پمپ مدل CP3/100k
11570000 تومان 0 %
11,570,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/80k
پمپ مدل CP3/80k
10290000 تومان 0 %
10,290,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/60k
پمپ مدل CP3/60k
7760000 تومان 0 %
7,760,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/40k
پمپ مدل CP3/40k
6470000 تومان 0 %
6,470,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/30k
پمپ مدل CP3/30k
5770000 تومان 0 %
5,770,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP8/20k
پمپ مدل CP8/20k
869000 تومان 0 %
869,000 تومان

ایران جهش
پمپ مدل CP3/20k
پمپ مدل CP3/20k
5470000 تومان 0 %
5,470,000 تومان

ایران جهش