ایران جهش

ایران جهش

22
کالا
552
بازدید
41
مشتری

بشـر از سـالیان دور در صـدد انتقـال سـیالات بـه خصـوص آب بـوده است، این تلاش منجـر بـه اختـراع اولیـن ماشـین صنعتـی بـه منظور انتقـال آب توسـط ارشـمیدس در چنـد هـزار سـال قبـل، شـد. امـروزه کاربرد پمپ‌هـا در صنایـع مختلـف ماننـد آب، بـرق و صنایـع فرآیندی اهمیت به سـزایی دارد. هـدف از تهیـه ایـن مجموعـه، ارائـه نـکات اساسـی عملکـرد پمپهـای عمودی و بوستر پمپ با استفاده از پمپ‌های عمودی اسـت. نکات مربوط به طراحی و ساخت پمپ‌های عمودی به صورت خلاصه در این مجموعه آورده شده است. بـا توجـه بـه اهمیـت صرفـه جویـی انـرژی الکتریکی در صنعت که از مشخصه‌های اصلی استفاده از پمپ‌های عمودی است.ایـران جهـش به عنوان نخسـتین سـازنده پمپ‌های طرح GROUDFOS طبقاتی در ایران، از سال 1359هجری شمسی شروع  شـروع بـه فعالیـت کرد. ایـن واحـد صنعتـی بـا بهره‌گیری از تـوان بـالای فنی کارشناسـان و مهندسـان دلسـوز ایرانی با پیشـرفته‌ترین دستگاه‌های صنعتی و سابقه طولانی در ارائه خدمات و نگهداری الکتروپمپ‌هایGROUNDFOS  توانسـته اسـت محصـولات خـود را مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانی و قابـل رقابـت بـا محصـولات مشـابه خارجی، با قیمت بسـیار مناسـب در داخـل کشـور طراحـی و تولیـد کند.


 

 

دریافت کاتالوگ شرکت
تهران
ارسال پیام
فیلم معرفی شرکت
محصولات شرکت